FAQs Complain Problems

समाचार

गाउँकार्यपालिकाकाे कार्यालय

Read More

ज्वालामूखीमाइ वडा नं.६

Read More

अनकन्या मन्दिर ज्वालामूखी-७

Read More

कुमाल बस्ती ज्वालामूखी-१

Read More

ढोला मण्डली ज्वालामूखी-४

Read More

भदुवार कालिका होमस्टे ज्वालामूखी-५

Read More

मैदीकोट ज्वालामूखी-३

Read More

सातौँ गाउँ अधिवेशन समारोह २०७८

Read More

सातौँ गाउँ अधिवेशन समारोह २०७८

Read More

व्यक्तिगत घटना दर्ता समयमै गरौं

जन्म, मत्यु, बसाई सराई, विवाह र सम्वन्ध विच्छेद जस्ता व्यक्तिगत घटनाहरु,घटना घटेको ३५ दिन भित्र आ-आफ्नो वडा कार्यालयमा गई नि:शुल्क दर्ता गराई कानुनी मान्यता प्राप्त गरौं ।

सूचना र परिपत्र

जन प्रतिनिधि

अध्यक्ष
९८५११७५१७५
binodrajtimilsina4@gmail.com
उपाध्यक्ष
९८५१२१५६४३
janukasimkhada9@gmail.com

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

बद्रिनाथ लम्साल

मो.नं. ९८५१२१३१३८

इमेल ः badrilamsal30@gmail.com

सेवाहरु

सेवा प्रकारः-
सेवा समयः- १५ दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- भवन तथा मापदण्ड कार्यान्वयन इकाई, आर्थिक प्रशासन शाखा, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
सेवा दिने कार्यालयः- गाउँपालिका
सेवा शुल्कः- नयाँ निर्माण पक्कि प्रति square ft रु.६ , निर्माण भइसकेको पक्कि प्रति square ft रु. ३ र नयाँ निर्माण कच्चि प्रति square ft रु. १
आवश्यक कागजातहरुः-

१) ब्यहोरा  खुलेकोे निवेदन।
२) पहिले नक्सा पास भएमा एक प्रति सक्कल नक्सा र प्रतिलिपि (स्ट्रकचरल र आर्किटेक्चरल) ।
३) पहिले नक्सा पास नभएमा तर नापि नक्सामा घर वा निर्माण देखिएको अबस्थामा नयाँ सक्कल नक्सा र प्रतिलिपि (स्ट्रकचरल र आर्किटेक्चरल) । 
४) हालसालै खिचेको २ प्रति फोटो ।
४) नक्सा तयार गर्ने प्राविधिकको गाउँपालिकामा आबद्धता भएको पत्रको प्रतिलिपि।
५)चालु आ.व.सम्मको मालपोत र घर जग्गा कर तिरेको रसिद वा कर निर्धारण स्वीकृत भएको कागजात।
६) जग्गा घनि प्रमाण पूर्जा र नागरिकताको  प्रतिलिपि।
७) नापी कार्यालयको Blue print, फाइल प्रमाणित नक्सा र trace नक्सा ।
८) भवन निर्माण हुने कित्ताको साँधसँधियारको जग्गा धनि प्रमाण पुर्जा ।
९) घर बाटो सिफारिश ।
१०)बाटो नभएको जग्गामा निर्माण हुने घर वा भवनको लागि सधियारले बाटो दिने व्यहोराको मञ्जुरीनामा  ।
११) चार किल्ला प्रमाणित।
१२) भवन निर्माण हुने कित्ताको साँधसँधियारको जग्गाधनिको नागरिकता प्रमाण–पत्रको प्रतिलिपि ।
१३) गुठीको जग्गा भए सम्बन्धित गुठीको सिफारिश पत्र ।
१४) नक्सावाला मोही भएमा जग्गा सुरक्षित राखएिको भए सम्बन्धित निकायको मञ्जुरीनामा । 
१५) वारेसनामाको हकमा वारेसको नेपाली नागरिकताको प्रतिलिपि ।
१६ घर निर्माण गर्ने निर्माण व्यबसायीको हकमा गाउँपालिकामा सूचिकृत भएको प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि ।
१७) सम्बन्धित वडा कार्यालयको सिफारिश ।
१८) बनि सकेको घर तथा भवनको हकमा चारै तर्फ देखिने फोटो । 
चालु आ.व.सम्मको मालपोत र घर जग्गा कर वा सम्पत्ति कर तिरेको रसिद।
(नोटःगाउँपालिकाले निर्धारण गरेको दाँया बाँया सडकको अधिकार क्षेत्र -Right of way को मापदण्ड पालना गर्नु पर्नेछ ।साथै सम्बन्धित प्राविधिक फिल्डमा गएर जाँचबुझ गरेर मात्र नक्सा पाँस गराउनु पर्नेछ ।)
 

सेवा प्रकारः-
सेवा समयः- १५ दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- भवन तथा मापदण्ड कार्यान्वयन इकाई, आर्थिक प्रशासन शाखा, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
सेवा दिने कार्यालयः- गाउँपालिका
सेवा शुल्कः- नयाँ निर्माण पक्कि प्रति square ft रु.६ , निर्माण भइसकेको पक्कि प्रति square ft रु. ३ र नयाँ निर्माण कच्चि प्रति square ft रु. १
आवश्यक कागजातहरुः-

१) ब्यहोरा  खुलेकोे निवेदन।
२) दुइ प्रति सक्कल नक्सा (स्ट्रकचरल र आर्किटेक्चरल) ।
३) हालसालै खिचेको २ प्रति फोटो ।
४) नक्सा तयार गर्ने प्राविधिकको गाउँपालिकामा आबद्धता भएको पत्रको प्रतिलिपि।
५)चालु आ.व.सम्मको मालपोत र घर जग्गा कर तिरेको रसिद वा कर निर्धारण स्वीकृत भएको कागजात।
६) जग्गा घनि प्रमाण पूर्जा र नागरिकताको  प्रतिलिपि।
७) नापी कार्यालयको Blue print, फाइल प्रमाणित नक्सा र trace नक्सा ।
८) भवन निर्माण हुने कित्ताको साँधसँधियारको जग्गा धनि प्रमाण पुर्जा ।
९) घर बाटो सिफारिश ।
१०)बाटो नभएको जग्गामा निर्माण हुने घर वा भवनको लागि सधियारले बाटो दिने व्यहोराको मञ्जुरीनामा 
११) चार किल्ला प्रमाणित।
१२) भवन निर्माण हुने कित्ताको साँधसँधियारको जग्गाधनिको नागरिकता प्रमाण–पत्रको प्रतिलिपि ।
१३) गुठीको जग्गा भए सम्बन्धित गुठीको सिफारिश पत्र ।
१४) नक्सावाला मोही भएमा जग्गा सुरक्षित राखएिको भए सम्बन्धित निकायको मञ्जुरीनामा । 
१५) वारेसनामाको हकमा वारेसको नेपाली नागरिकताको प्रतिलिपि ।
१६ घर निर्माण गर्ने निर्माण व्यबसायीको हकमा गाउँपालिकामा सूचिकृत भएको प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि ।
१७) सम्बन्धित वडा कार्यालयको सिफारिश ।
१९) चालु आ.व.सम्मको मालपोत र घर जग्गा कर वा सम्पत्ति कर तिरेको रसिद।
(नोटःगाउँपालिकाले निर्धारण गरेको दाँया बाँया सडकको अधिकार क्षेत्र -Right of way को मापदण्ड पालना गर्नु पर्नेछ ।साथै सम्बन्धित प्राविधिक फिल्डमा गएर जाँचबुझ गरेर मात्र नक्सा पाँस गराउनु पर्नेछ ।)
 

सेवा प्रकारः-
सेवा समयः- सोही दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- योजना शाखा, आर्थिक प्रशासन शाखा, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
सेवा दिने कार्यालयः- गाउँपालिका
सेवा शुल्कः- निःशुल्क
आवश्यक कागजातहरुः-

१)  ब्यहोरा  खुलेकोे निवेदन।
२) निर्माण सामाग्री खरिद गरेको भए रु. २०००० सम्म PAN विल र सो भन्दा बढि भएमा VAT विल ।
३) भारी उपकरण प्रयोगकोे VAT विल।
४) खर्च अनुसार विभिन्न विल भरपाईहरु।
५) योजना स्थलका (काम सुरु हुनु भन्दा अगाडिको, काम भइरहेको अबस्थाको र कार्य सम्पन्न भएको)  विभिन्न फोटोहरु।
६)भारीउपकरण गाउँपालिकामा सूचिकृत भएकोे पत्र।
७)उपभोक्ता समितिकोे कार्य सम्पन्न निर्णयको प्रतिलिपि।
८)सू्परिवेक्षण तथा अनुगमन समितिकोे निर्णय एबं सिफारिशको प्रतिलिपि।
९) सार्वजनिक लेखा परीक्षण।
१०) तोकिएको ढाँचामा योजना सुचना पाटीकोे फोटो।
११) प्राविधिककोे कार्य सम्पन्न मूल्यांकन एबं 
प्रतिवेदन।
१२)निर्माण समाग्री ढुवानी भएमा सवारी साधानको बिलबुक र सवारी चालकको सवारी चालक अनुमति पत्र (लाइसेन्स) को प्रतिलिपि।
१३)प्रमाणित डोर हाजिरी फाराम।
१४)पेश भए बमोजिम कार्य सम्पन्न भएको भनि उपभोक्ता समितिको अध्यक्षद्धारा घोषित स्वःघोषणा पत्र।
१५) कार्य सम्पन्न भएकोले भूक्तानीको लागि सम्बन्धित वडा कार्यालयकोे सिफारिश र दस्तुर तिरेको सक्कलै रसिद।

सेवा प्रकारः-
सेवा समयः- सोही दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- योजना शाखा, आर्थिक प्रशासन शाखा, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
सेवा दिने कार्यालयः- गाउँपालिका
सेवा शुल्कः- निःशुल्क
आवश्यक कागजातहरुः-

१)  ब्यहोरा  खुलेकोे निवेदन।
२) निर्वाचित पदाधिारीको उपस्थितिमा  सरोकारवाला समूदाय भेला भइ उपभोक्ता समिति र अनुगमन समिति गठनको निर्णयको प्रतिलिपि।
 ३)सम्झौता एबं खाता संचालन लगायतका अन्य  आबश्यक निर्णयको प्रतिलिपि।
४)उपभोक्ता समिति र अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण समितिका पदाधिकारीहरुको नेपाली नागरिकताको प्रमाण–पत्रकोे प्रतिलिपि।
५) विनियोजित बजेट र योजनाकोे प्रतिलिपि संलग्न।
६) प्राविधिक लागत अनुमान वा विषय खुलेको प्रस्तावना।
७) सम्बन्धित वडा कार्यालयकोे सिफारिश  र दस्तुर तिरेको सक्कलै रसिद।

सेवा प्रकारः-
सेवा समयः- सोही दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- दर्ता फाँट आर्थिक, प्रशासन शाखा, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
सेवा दिने कार्यालयः- गाउँपालिका
सेवा शुल्कः- लगानी पुँजीको आधारमा (गाउँ सभाको निर्णय अनुसार)
आवश्यक कागजातहरुः-

१) ब्यहोरा  खुलेकोे निवेदन।
२)नेपाली नागरिकताको प्रमाण–पत्रको प्रतिलिपि।
३)  दर्ता प्रमाण–पत्रको सक्कल र प्रतिलिपि।
४) चालु आ.व.सम्मको मालपोत र घर जग्गा कर वा सम्पत्ति कर तिरेको रसिद।
५) वडा कार्यालयकोे सिफारिश  र दस्तुर तिरेको सक्कलै रसिद।

सेवा प्रकारः-
सेवा समयः- १५ दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- आर्थिक प्रशासन शाखा र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
सेवा दिने कार्यालयः- ज्वालामूखी गाउँपालिका सहकारी शाखा
सेवा शुल्कः- ३०००
आवश्यक कागजातहरुः-

१) अनुसूची १ बमोजिमकोे निवेदन ।
२) प्रारम्भिक भेलाको प्रतिलिपि ।
३) अन्तिम भेलाको प्रतिलिपि ।
४) तदर्थ समितिको पदाधिकारीहरुको नेपाली नागरीकताको प्रमाण–पत्रको प्रतिलिपी ।
५) संस्थाको प्रमाणित सक्कल विधान २ प्रति ।
६) तदर्थ समितिका पदाधिकारीको चालचलन सम्बन्धी स्थानीय प्रहरी प्रतिवेदन ।
७) सहकारी संस्था दर्ता दिग्दर्शन २०७४ ले र्नििर्दष्ट गरेका कागजातहरु ।
८) वडा कार्यालयको सिफारिश ।

 

सेवा प्रकारः-
सेवा समयः- सोही दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- दर्ता फाँट आर्थिक, प्रशासन शाखा, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
सेवा दिने कार्यालयः- ज्वालामूखी गाउँपालिका
सेवा शुल्कः- लगानी पुँजीको आधारमा (गाउँ सभाको निर्णय अनुसार)
आवश्यक कागजातहरुः-

१)ब्यहोरा  खुलेकोे निवेदन।
२)नेपाली नागरिकताको प्रमाण–पत्रको  प्रतिलिपि।
३)विदेशीको हकमा राहदानीको प्रमाणित प्रतिलिपि वा सम्बन्धित दुतावासले लेखेको निजकोे परिचय खुल्ने सिफारिश पत्र।
४) २ प्रति फोटो।
५) घर बहाल सम्झौता पत्र।
६)आफ्नै घर टहरा भए चा.लु. आ.व. सम्मको मालपोत र घर जग्गा कर तिरेको रसिद।
७)स्थानीय तहको नाममा दर्ता नगरी स्थायी लेखा नम्बर (एब्ल्)  नम्बर वा अन्य निकायमा दर्ता गरी व्यवसाय गरेकोे हकमा स्थायी लेखा नम्बर (एब्ल्) दर्ता वा अन्य निकायबाट जारी गरेकोे व्यवसाय प्रमाण–पत्रको प्रतिलिपि।
८) चालु आ.व.सम्मको मालपोत र घर जग्गा कर वा सम्पत्ति कर तिरेको रसिद।
९) वडा कार्यालयकोे सिफारिश  र दस्तुर तिरेको सक्कलै रसिद।

 

Pages

जानकारी