FAQs Complain Problems

सामाजिक सुरक्षा

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
सामाजिक सुरक्षा भत्ता २०७८ सालको पहिलो किस्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहि विवरण २०७८/०७९ Thursday, October 21, 2021 - 14:39 File सामाजिक सुरक्षा भत्ता वडा नं १ को २०७८ साल पहिलो किस्ता.xlsx, File सामाजिक सुरक्षा भत्ता वडा नं २ को २०७८ साल पहिलो किस्ता.xlsx, File सामाजिक सुरक्षा भत्ता वडा नं ३ को २०७८ साल पहिलो किस्ता.xlsx, File सामाजिक सुरक्षा भत्ता वडा नं ४ को २०७८ साल पहिलो किस्ता.xlsx, File सामाजिक सुरक्षा भत्ता वडा नं ५ को २०७८ साल पहिलो किस्ता.xlsx, File सामाजिक सुरक्षा भत्ता वडा नं ६ को २०७८ साल पहिलो किस्ता.xlsx, File सामाजिक सुरक्षा भत्ता वडा नं ७ को २०७८ साल पहिलो किस्ता.xlsx
सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहिहरुको विवरण (चालु आ.व. २०७४-७५) ७४/७५ Monday, April 16, 2018 - 16:53
सामाजिक सुरक्षा ७४/७५ Friday, January 19, 2018 - 17:53 PDF icon sa.su ..pdf