FAQs Complain Problems

गाउँकार्यपालिकाकाे कार्यालय

Read More

ज्वालामूखीमाइ वडा नं.६

Read More

अनकन्या मन्दिर ज्वालामूखी-७

Read More

कुमाल बस्ती ज्वालामूखी-१

Read More

ढोला मण्डली ज्वालामूखी-४

Read More

भदुवार कालिका होमस्टे ज्वालामूखी-५

Read More

मैदीकोट ज्वालामूखी-३

Read More

नवनिर्वाचित पदाधिकारीहरुको सफत ग्रहण कार्यक्रम

Read More

नवनिर्वाचित पदाधिकारीहरु

Read More

व्यक्तिगत घटना दर्ता समयमै गरौं

जन्म, मत्यु, बसाई सराई, विवाह र सम्वन्ध विच्छेद जस्ता व्यक्तिगत घटनाहरु,घटना घटेको ३५ दिन भित्र आ-आफ्नो वडा कार्यालयमा गई नि:शुल्क दर्ता गराई कानुनी मान्यता प्राप्त गरौं ।

सूचना र परिपत्र

जन प्रतिनिधि

अध्यक्ष
9855056107
yamnathdanai@gmail.com
उपाध्यक्ष
9851190531
info@jwalamukhimun.gov.np

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

सुमन पण्डित

मो.नं. ९८५१३४०३४२

इमेल ः pandit.suman@gmail.com

सेवाहरु

सेवा प्रकारः-
सेवा समयः- सोही दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- दर्ता फाँटको कर्मचारी, आर्थिक प्रशासन शाखा, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
सेवा दिने कार्यालयः- गाउँपालिका
सेवा शुल्कः- रु. १०००।–
आवश्यक कागजातहरुः-

१) ब्यहोरा खुलेकोे निवेदन।
२) दर्ता प्रमाण पत्रको सक्कल र प्रतिलिपि।
३) समितिको निर्णयको प्रतिलिपि।
४) सम्बन्धित वडा कार्यालय सिफारिश ।

सेवा प्रकारः-
सेवा समयः- ४५ दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- दर्ता फाँटको कर्मचारी, आर्थिक प्रशासन शाखा, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
सेवा दिने कार्यालयः- गाउँपालिका
सेवा शुल्कः- रु. २०००।–
आवश्यक कागजातहरुः-

१) ब्यहोरा खुलेकोे निवेदन।
२) पदाधिकारीहरुको नागरिकताको प्रतिलिपि
३)उपभोक्ताको प्रारम्भिक भेला, जल उपभोक्ता समूह गठन र निर्णयको प्रतिलिपि।
४) प्रमाणित सक्कल विद्यान २ प्रति।
५) वडा कार्यालयबाट सूचना टाँसको सर्जमिन मुचुल्का ।
५) सम्बन्धित वडा कार्यालय सिफारिश ।

सेवा प्रकारः-
सेवा समयः- सोही दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- दर्ता फाँटको कर्मचारी, आर्थिक, प्रशासन शाखा, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
सेवा दिने कार्यालयः- गाउँपालिका
सेवा शुल्कः- गाउँसभाको निर्णय अनुसार
आवश्यक कागजातहरुः-

१)ब्यहोरा खुलेकोे निवेदन।
२)नेपाली नागरिकताको प्रतिलिपि ।
३) भारी उपकरणको सवारी दर्ता प्रमाण–पत्रको प्रतिलिपि ।
४) भ्याटमा दर्ता भएको प्रमाण–पत्रको प्रतिलिपि ।
५)सवारी साधनको कर चुक्ताका प्रमाण–पत्रको प्रतिलिपि ।
६) चालु आ.व.सम्मको मालपोत र घर जग्गा कर वा सम्पत्ति कर तिरेको रसिद।
 

सेवा प्रकारः-
सेवा समयः- सोही दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- दर्ता फाँटको कर्मचारी, आर्थिक प्रशासन शाखा, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
सेवा दिने कार्यालयः- गाउँपालिका
सेवा शुल्कः- गाउँसभाको निर्णय अनुसार
आवश्यक कागजातहरुः-

१) अनुसूची १ बमोजिमको ढाँचामा ब्यहोरा  खुलेकोे निवेदन ।
२) दर्ता प्रमाण–पत्र  सक्कल र प्रतिलिपि ।
३) कर चुक्ताको प्रमाण–पत्र ।
४) चालु आ.व.सम्मको मालपोत र घर जग्गा कर वा सम्पत्ति कर तिरेको रसिद।
५) सम्बन्धित वडा कार्यालयको सिफारिश ।

सेवा प्रकारः-
सेवा समयः- १५ दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- दर्ता फाँटको कर्मचारी, आर्थिक प्रशासन शाखा, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
सेवा दिने कार्यालयः- गाउँपालिका
सेवा शुल्कः- दर्ता रु. २००००।–
आवश्यक कागजातहरुः-

१) अनुसूची १ बमोजिमको ढाँचामा ब्यहोरा  खुलेकोे निवेदन ।
२) उद्योग विभागको दर्ता प्रमाण–पत्र वा घरेलु उद्योगको दर्ता प्रमाण–पत्र ।
३) कर चुक्ताको प्रमाण–पत्र ।
४) Civil Engineering प्रमाण–पत्र तह उतिर्ण गरेको एक जना प्राविधिक नियूक्ति पत्र ।
५) जुनसुकै विषयमा प्रमाण तह उतिर्ण एक जना प्रशासन सहायक ।
६) वाणिज्य, अर्थशास्त्र, IA वा सो सरह उतिर्ण एक जना लेखा सहायक गरि पूरा समय काम गर्ने कर्मचारी । 
७) ट्रिपर १ थान
८) ट्याक्टर १ थान
९) मिक्सर १ थान
१०) Theodolite/Level Machine १ थान ।
११) वाटर पम्म  ३ थान
१२) भ्याकुलेटर ३ थान 
१३) उपरोक्त सामाग्री विमा गरेको कागजात र नेपाल इञ्जिनियर परिसरमा दर्ता भएको लागि इञ्जिनियरले प्रमाणित गरेको ।
१५) सिभिल  इञ्जिनियरले जाँचबुझ गरेको प्रतिवेदन ।
१६) सम्बन्धित वडा कार्यालयको सिफारिश ।
 

सेवा प्रकारः-
सेवा समयः- १५ दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- सम्बन्धित कर्मचारी, आर्थिक प्रशासन शाखा, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
सेवा दिने कार्यालयः- गाउँपालिका
सेवा शुल्कः- गाउँसभाको निर्णय अनुसार
आवश्यक कागजातहरुः-

१) व्यहोरा खुलेको संस्थाको निवेदन ।
२) समितिको निर्णय प्रतिलिपि ।
३) प्रगती प्रतिवेदन ।
४) सम्बन्धित वडा कार्यालयको सिफारिश ।

सेवा प्रकारः-
सेवा समयः- १५ दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- सम्बन्धित कर्मचारी, आर्थिक प्रशासन शाखा, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
सेवा दिने कार्यालयः- गाउँपालिका
सेवा शुल्कः- गाउँसभाको निर्णय अनुसार
आवश्यक कागजातहरुः-

१) अनुसूची १ बमोजिमकोे निवेदन ।
२) प्रारम्भिक भेलाको निर्णय प्रतिलिपि ।
३) अन्तिम भेलाको निर्णय प्रतिलिपि ।
४) तदर्थ समितिको पदाधिकारीहरुको नेपाली नागरिकताको प्रमाण–पत्रको प्रतिलिपि ।
५) संस्थाको प्रमाणित विधान सक्कल २ प्रति ।
६) सम्बन्धित वडा कार्यालयको सिफारिश ।

सेवा प्रकारः-
सेवा समयः- प्रकृया पुगेमा सोही दिन अन्यथा प्रकृया पुगेको दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- सम्बन्धित कर्मचारी, आर्थिक प्रशासन शाखा, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
सेवा दिने कार्यालयः- गाउँपालिका
सेवा शुल्कः- रु. १०००।–
आवश्यक कागजातहरुः-

१) ब्यहोरा  खुलेकोे संस्थाको पत्र।
२) विवरण खुलेको तीन महले फाराम ।
३) साधारण सभाको निर्णय प्रतिलिपि ।
४) लेखा परिक्षण प्रतिवेदन ।
५) सम्बन्धित वडा कार्यालयको सिफारिश ।

सेवा प्रकारः-
सेवा समयः- सोही दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, आर्थिक प्रशासन शाखा, सम्बन्धित कर्मचारी
सेवा दिने कार्यालयः- गाउँपालिका
सेवा शुल्कः- गाउँसभाको निर्णय अनुसार
आवश्यक कागजातहरुः-

१) ब्यहोरा  खुलेकोे निवेदन।
२) क्षतिको विवरण खुलेको स्थानीय प्रहरी मुचुल्का ।
३) नागरिकताको  प्रतिलिपि।
४) चालु आ.व.सम्मको मालपोत र घर जग्गा कर वा सम्पत्ति कर तिरेको रसिद।
५) सम्बन्धित वडा कार्यालयको सिफारिश ।

सेवा प्रकारः-
सेवा समयः- १५ दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- भवन तथा मापदण्ड कार्यान्वयन इकाई, आर्थिक प्रशासन शाखा, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
सेवा दिने कार्यालयः- गाउँपालिका
सेवा शुल्कः- रु. १०००।–
आवश्यक कागजातहरुः-

१) ब्यहोरा  खुलेकोे निवेदन ।
२) एक प्रति सक्कल नक्सा ।
३) नक्सा तयार गर्ने प्राविधिकको गाउँपालिकामा आबद्धता भएको पत्रको प्रतिलिपि।
४)चालु आ.व.सम्मको मालपोत र घर जग्गा कर तिरेको रसिद वा कर निर्धारण स्वीकृत भएको कागजात।
५) जग्गा घनि प्रमाण पूर्जा र नागरिकताको  प्रतिलिपि।
६) चार किल्ला प्रमाणित।
७) सम्बन्धित वडा कार्यालयको सिफारिश ।
८) चालु आ.व.सम्मको मालपोत र घर जग्गा कर वा सम्पत्ति कर तिरेको रसिद।
(नोटःगाउँपालिकाले निर्धारण गरेको दाँया बाँया सडकको अधिकार क्षेत्र -Right of way को मापदण्ड पालना गर्नु पर्नेछ ।साथै सम्बन्धित प्राविधिक फिल्डमा गएर जाँचबुझ गरेर मात्र नक्सा पाँस गराउनु पर्नेछ ।)

Pages

जानकारी