FAQs Complain Problems

घरबाटो प्रमाणित

लाग्ने समय: 
सोही दिनसोही दिन, सर्जमिन मुचुल्काकोे हकमा बढीमा ३ दिन भित्र
जिम्मेवार अधिकारी: 
वडा अध्यक्ष÷वडा सदस्य÷वडा सचिव, सम्बन्धित फाँटको कर्मचारी
सेवा दिने कार्यालय: 
वडा कार्यालय
सेवा शुल्क: 
रु.३००।–
आवश्यक कागजातहरु: 

१) ब्यहोरा  खुलेकोे निवेदन।
२) नेपाली नागरिकताको प्रमाण–पत्रको प्रतिलिपि।
३)जग्गा धनी प्रमाण पुर्जाको प्रतिलिपि।
४)जग्गा रहेको क्षेत्रको सक्कल नापी नक्सा।
५)चालु आ.व.सम्मको मालपोत र घर जग्गा कर वा सम्पत्ति कर तिरेको रसिद वा कर निर्धारण स्वीकृत भएको कागजात।
६)जग्गा लिने दिने दुवै व्यक्तिको नेपाली नागरिकताको प्रमाण–पत्रको प्रतिलिपि सहित उपस्थित हुनु पर्ने वा निजहरुले दिएको अधिकृत वारेस नामा वा सोकोे प्रमाणित प्रतिलिपि।
७)स्थलगत निरीक्षण प्रतिवेदन।
 

प्रक्रिया: 

१) निवेदन सहित तोकिएका कागजातहरु पेश गर्ने ।
२) वडा अध्यक्ष÷वडा सदस्य÷वडा सचिवले सम्बन्धित कर्मचारीलाई तोक आदेश गर्ने
३) निवेदन दर्ता गर्ने ।
४) तोकिएको कर्मचारीले नियमानुसार सर्जमिन मुचुल्का तयार गरी सिफारिश तयार गर्ने ।
५) कानूनी जटिलता भए वा देखिएमा आबश्यक कानूनी परामर्श लिने ।
६) निवेदकले तोकिएकोे शुल्क बुझाउने ।
७) चलानी गरी निवेदकलाई सिफारिश उपलब्ध गराउने र उपलब्ध गराइएको सिफारिश लगायतका कागजातको कार्यालय प्रति अभिलेख को लागि सुरक्षित गरी राख्ने ।