FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
जलश्रोत उपयोग कार्यविधि २०७५ ७५/७६ 09/01/2019 - 15:00 PDF icon जलश्रोत उपयोग कार्यविधि २०७५.pdf
समूह समिति गठनको विधान २०७६ ७६/७७ 08/21/2019 - 17:36 PDF icon समूह समिति गठनको विधान २०७६.pdf
बचत तथा ऋण सहकारीको बिधानको नमुना ७६/७७ 08/21/2019 - 17:35 PDF icon बचत तथा रिण सहकारी बिधान २०७६.pdf
कृषि सहकारी बिधान २०७६ ७६/७७ 08/21/2019 - 17:33 PDF icon कृषि सहकारी बिधान २०७६.pdf
अपाङ्गता परिचय पत्र बितरण सम्बन्धि कार्यविधि २०७५ ७५/७६ 04/03/2019 - 12:51 PDF icon अपाङ्गता परिचय पत्र बितरण सम्बन्धि कार्यविधि २०७५.pdf
कृषि यन्त्रीकरण अनुदान तथा परिचालन सम्वन्धि कार्यविधि २०७५ ७५/७६ 04/03/2019 - 12:49 PDF icon कृषि यन्त्रीकरण अनुदान तथा परिचालन सम्वन्धि कार्यविधि २०७५.pdf
स्वास्थ्य तथा सरसफाई ऐन, २०७५ ७५/७६ 09/29/2018 - 13:35 PDF icon स्वास्थ्य तथा सरसफाई ऐन, २०७५.pdf
सहकारी ऐन, २०७५ ७५/७६ 09/29/2018 - 13:34 PDF icon सहकारी ऐन, २०७५.pdf
विपद व्यवस्थापन कोष सन्चालन कार्यविधि २०७५ ७५/७६ 09/29/2018 - 13:34 PDF icon विपद व्यवस्थापन कोष सन्चालन कार्यविधि २०७५.pdf
विद्यालय सञ्चालन तथा व्यवथापन कार्यविधी, २०७५ ७५/७६ 09/29/2018 - 13:32 PDF icon विद्यालय सञ्चालन तथा व्यवथापन कार्यविधी, २०७५.pdf

Pages